Polityka informacyjna

 • Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie

  dotycząca adekwatności kapitałowej

  1. Postanowienia ogólne

  § 1.

  1. Niniejsza „Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie dotycząca adekwatności kapitałowej”, zwana dalej „Polityką” stanowi wykonanie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i reguluje:

  1) zakres ogłaszanych informacji;

  2) częstotliwość ogłaszania;

  3) formy i miejsce ogłaszania;

  4) zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji;

  5) zakres weryfikacji Polityki;

  6) okresy przejściowe.

  2. Polityka zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą Banku.

  § 2.

  Użyte w Polityce określenia oznaczają:

  1) Bank – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

  2) Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych;

  2. Zakres ogłaszanych informacji

  § 3.

  1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz informacje podlegające ogłaszaniu, szczegółowo określone w części ósmej, tytule II Rozporządzenia.

  2. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym obejmują w szczególności:

  1) informacje ogólne o Banku;

  2) cele, strategie i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;

  3) fundusze własne;

  4) przestrzeganie wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 92 Rozporządzenia;

  5) stosowane metody wyznaczania oraz wartości wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym:

  a) ekspozycji ważonych ryzykiem,

  b) ekspozycji na ryzyko kontrahenta,

  c) korekty z tytułu ryzyka kredytowego,

  d) ekspozycji na ryzyko rynkowe, w tym z tytułu szczególnego ryzyka stopy procentowej związanego z pozycjami sekurytyzacyjnymi,

  e) ryzyka operacyjnego,

  f) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym,

  g) ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne;

  6) przestrzeganie wymogu w zakresie bufora antycyklicznego;

  7) aktywa wolne od obciążeń;

  8) ekspozycje kapitałowe w portfelu bankowym;

  9) dźwignię finansową;

  10) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka;

  11) zasady stosowanych zabezpieczeń i ograniczeń ryzyka oraz procesów monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka;

  12) informacje dotyczące polityki w zakresie wynagrodzeń;

  13) zasady i terminy udzielania odpowiedzi na zapytania:

  14) inne informacje dotyczące działalności Banku uregulowane Rozporządzeniem.

  3. Na podstawie art. 432 Rozporządzenia, Bank nie ogłasza:

  1) informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne),
  z wyjątkiem ujawnień określonych w art.435 ust.2 lit. c), art. 437 i art 450 Rozporządzenia;

  2) informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 437 i 450 Rozporządzenia;

  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.

  4. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania finansowego Banku.

  3. Częstotliwość ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym

  § 4.

  Pełny zakres informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczący adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu, Bank ujawnia z częstotliwością roczną, w terminie publikacji zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku.

  4. Formy i miejsce ogłaszania informacji

  § 5.

  1. Informacja, stanowiąca wymóg Rozporządzenia ogłaszana jest na stronie internetowej Banku www.pbswegrow.pl, oraz jest do wglądu w Centrali Banku codziennie w godz. 800-1500.

  2. Informacja publikowana jest w języku polskim.

  3. Wszystkie dane ilościowe prezentowane są w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku.

  4. Bank w okresach rocznych ocenia, czy ogłaszane informacje są wystarczające z uwagi na profil ryzyka i w przypadku oceny negatywnej ogłasza niezbędne informacje dodatkowe.

  5. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji

  § 6.

  1. Informacja o której mowa w § 5 ust. 1 przed jej podaniem do publicznej wiadomości zatwierdzana jest przez Zarząd Banku.

  2. Informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają procedurze weryfikacyjnej podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

  3. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają weryfikacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku.

  6. Zasady weryfikacji Polityki

  § 7.

  1. Polityka podlega rocznej weryfikacji w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

  2. Weryfikacji podlega w szczególności częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich ogłaszania oraz zakres informacji podlegających ujawnieniom.

  3. Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku:

  1) zmiany strategii Banku;

  2) zmiany profilu ryzyka;

  3) zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych;

  4) zmiany Rozporządzenia lub innych przepisów regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem i polityki wynagrodzeń.

  7. Przepisy końcowe i przejściowe

  § 8.

  1. Przepisy zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują w stosunku do informacji ujawnianych za rok 2014 i w latach kolejnych.

  2. Informacje o przestrzeganiu wymogów dotyczących bufora antycykliczngo (§ 3 ust. 2 pkt 7), będą podlegać ujawnieniu po uchwaleniu odpowiednich regulacji implementujących do prawa polskiego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

  3. Informacje o aktywach wolnych od obciążeń (§ 3 ust. 2 pkt 8) będą podlegać ujawnieniu po przyjęciu przez Komisję Europejską regulacyjnych standardów technicznych w tym zakresie.

  4. Informacje w zakresie dźwigni finansowej (§ 3 ust. 2 pkt 10) będą podlegać ujawnieniu po przyjęciu przez Komisję Europejską regulacyjnych standardów technicznych w tym zakresie.

  5. Tekst jednolity oraz wszystkie zmiany do niniejszego dokumentu, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku.