Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

§ 1

1. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1) Strategię zarządzania ryzykiem;

2) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;

- zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami

- opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka

- przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

3) zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku

4) informacje ilościowe dotyczące zmiennych składników wynagradzania kadry kierowniczej

5) inne informacje określone w Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.

3. Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

4. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Stanowisko audytu wewnętrznego.

5. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Węgrowie, ul. Gdańskiej 10, w pokoju Głównego Księgowego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.

§ 2

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej .

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej