Historia banku

Historia Banku Spółdzielczego w Węgrowie.

Pierwsze wzmianki o istnieniu placówki spółdzielczej na ziemi węgrowskiej pochodzą z roku 1779, kiedy to kasztelan Michał Świdziński założył w Starej Wsi Kasę Powszechną z kapitałem zakładowym 1500 złotych polskich. Kierownikami Kasy byli wójtowie, odpowiedzialni za jej kapitały i raz do roku zdający sprawozdanie z działalności Kasy "gromadom i ekonomom lub innemu przedstawicielowi dworu". Zyski pochodziły z procentów od pożyczek, nadwyżki, którą osiągał dziedzic wskutek zmiany dawnego podatku pogłównego na podymny oraz tzw. kaduka - spuścizny po zmarłych bezdzietnie gospodarzach. Nie zachowały się jednak żadne dokumenty na temat dalszych losów Kasy Powszechnej w Starej Wsi, jednak tradycja i doświadczenia wyniesione z jej działalności zaowocowały dużo później - w okresie Polski niepodległej.

W latach 1925-26 z inicjatywy ziemian powiatu węgrowskiego powstała Kasa im. Rajmunda Kurelli z kapitałem zakładowym w kwocie 8 tyś. zł. Po roku działalności Kasa została przemianowana na Kasę Stefczyka Spółdzielnię z odpowiedzialnością nieograniczoną w Węgrowie. Kasa w dość szybkim tempie się rozwinęła, dorobiła się pokaźnych funduszy własnych a także stała się właścicielką dwóch posesji w Węgrowie przy ul. Kościuszki oraz przy ul. 3 Maja, gdzie urządzono siedzibę Kasy. W 1933 r. do węgrowskiej Kasy przyłączyła się Kasa Stefczyka w Liwie, a w rok później podobna Kasa z tugoszczy. W okresie okupacji hitlerowskiej Kasa prowadziła działalność, choć w znacznie ograniczonym stopniu.

W 1950 roku
 węgrowska Kasa Stefczyka przekształcona została w Gminną Kasę Spółdzielczą, której teren działania obejmował miasto Węgrów oraz gminy Wyszków i Ruchna. Kolejna zmiana nazwy - na Bank Spółdzielczy - nastąpiła w 1963 roku. W tym czasie Spółdzielnia zrzeszała już ponad 1000 członków, posiadała Punkt Kasowy w Wyszkowie (od 1967 r. - Filię), wypracowywała duże zyski, a jej praca była oceniana bardzo pozytywnie.

Także w kolejnych latach następuje dynamiczny rozwój węgrowskiego Banku. Z roku na rok rośnie nadwyżka bilansowa, rolnicy i rzemieślnicy w szerokim zakresie korzystają z kredytów oraz lokują wolne środki finansowe na kontach oszczędnościowych. Kwitnie działalność społeczno-samorządowa, współpraca z SKO. W 1974 roku dochodzi do przyłączenia Kasy Spółdzielczej w Starej wsi, gdzie utworzona zostaje Filia węgrowskiego BS, wkrótce też liczba członków Banku przekracza 2000 osób. Organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla samorządu i pracowników Banku, losowania ciągników dla posiadaczy książeczek oszczędnościowych.

Z początkiem lat 90-tych założono w Banku elektroniczną instalację alarmową oraz usprawniono pracę poprzez skomputeryzowanie Banku (1992 r.). W 1994 roku węgrowski BS podpisał - podobnie jak wszystkie banki byłego woj. siedleckiego - umowę zrzeszeniową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA, a w rok później stał się akcjonariuszem Lubelskiego Banku Regionalnego SA w Lublinie.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku
 doszło do przejęcia BS w Sadownem, gdzie utworzony został Oddział Banku Spółdzielczego w Węgrowie, natomiast w październiku tegoż roku na bazie przyłączonego BS w Stoczku powstał kolejny Oddział Banku. Dalsze procesy łączeniowe przypadły na rok 1999. 30 czerwca doszło do przyłączenia BS w Grębkowie, a 30 września - BS w Wierzbnie. Tak więc obecnie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie prowadzi działalność na terenie powiatu węgrowskiego poprzez centralę w Węgrowie oraz 4 Oddziały: Sądowne, Stoczek, Grębków, Wierzbno oraz Punkty Kasowe w Starej wsi, Wyszkowie.