• Wakacje kredytowe
  #mieszkaniowe i hipoteczne

  Wakacje kredytowe

  Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

  Najważniejsze informacje dla kredytobiorców:

  1. Wnioski są przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r. 
  2. Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.
  3. Zastosowanie Wakacji kredytowych nie wymaga podjęcia decyzji kredytowej, ani sporządzenia aneksu do Umowy kredytu, nie wymaga również zgody poręczycieli.
  4. Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:
  5. Nowy harmonogram spłat kredytu wysyłany jest na zamieszczony we wniosku adres email lub na adres korespondencyjny.
  6. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
   • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
   • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
   • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.
  1. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania.
  2. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
  3. Niniejszych przepisów nie stosuje się do Umów kredytu zawartych od 1 lipca 2022 r.
  4. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą Umową kredytu.
  5. Bank, na wniosek Kredytobiorcy zawiesza spłatę raty kredytu, która została wskazana przez Kredytobiorcę we Wniosku pod warunkiem, że Wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat.
  6. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucany.
  7. Zawieszeniu ulega rata, która zgodnie z harmonogramem ma być płatna w miesiącu wskazanym przez Kredytobiorcę na Wniosku w terminach zgodnie z Ustawą. Okres kredytowania jest wydłużany o ilość zawieszanych rat. Odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane.
  8. W przypadku kiedy Wnioskodawca korzysta z zawieszenia spłaty kredytu Wniosek o zawieszenie spłaty kolejnego kredytu nie jest przyjmowany.

   

  UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

  Przydatne informacje

  Informacja o ryzykach
  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.

  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  1. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

  Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

  Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
  w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

  Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia.

  Okresowo- stała stopa procentowa - stopa, według której oprocentowany jest kredyt, wyrażona jako stała wartość procentowa w określonym w Umowie kredytu przedziale czasu. Zasady ustalania oprocentowania okresowo – stałego kredytu oraz dokonywania zmian oprocentowania kredytu są określone w Umowie kredytu.

  Stała stopa procentowa, która jest określona w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu, obowiązuje w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu lub od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dniu wejścia  w życie  aneksu zmieniającego formułę oprocentowania.

  Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

  Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

  CENTRALA BANKU
  ul. Gdańska 10
  07-100 Węgrów

  Obsługa klienta tel. (25) 792 23 76
  Kredyty tel. (25) 792 29 53
  Kasy tel. (25) 792 00 81
  Sekretariat tel. (25) 792 23 42
  Fax. (25) 792 00 75

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  Poniedziałek - piątek - 8:00 do 16:00


  ODDZIAŁ GRĘBKÓW

  ul. Warszawska 8
  07-110 Grębków

  tel. (25) 793 00 93
  tel. (25) 793 01 30

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:30.

  ODDZIAŁ WIERZBNO

  Wierzbno 95
  07-111 Wierzbno

  tel. (25) 793 46 79
  tel. (25) 793 46 63

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:15

  ODDZIAŁ STOCZEK

  ul. 3-go Maja 21
  07-104 Stoczek

  tel. (25) 691 90 74

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:15.

  ODDZIAŁ SADOWNE

  ul. Kościuszki 5
  07-140 Sadowne

  tel. (25) 675 32 11
  tel. (25) 675 35 31


  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:30.

  BANKOMATY PBS W WĘGROWIE

  Lokalizacje bankomatów  Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie:

  • Centrala Banku (Węgrów, ul. Gdańska 10)
  • Galeria Mistrza Jana (Węgrów, ul. Wyszyńskiego 7) - bankomat z funkcją wpłatomatu
  • oddział Banku w Grębkowie (Grębków, ul. Warszawska 10)
  • oddział Banku w Stoczku (Stoczek, ul. 3-go Maja 21)
  • oddział Banku w Sadownem (Sadowne, ul. Kościuszki 5)
  • oddział banku w Wierzbnie (Wierzbno 95)
  Znajdziesz nas też tutaj