Dobry Start" (300+)/PROGRAM RODZINA 500+ dostępne w IB

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie umożliwia złożenie Wniosku o wypłatę świadczenia „Rodzina 500+” i „Dobry Start 300+” online w usłudze bankowości internetowej Internet Banking..

Odpowiedni formularz jest dostępny w bankowości internetowej  (Internet Banking (pbswegrow.pl)), po zalogowaniu należy wybrać zakładkę 500+ z lewej strony ekranu.

Za złożenie Wniosku za pośrednictwem Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we Wniosku i załączników oraz nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi Wniosku (Wniosek po wysłaniu obsługiwany jest przez wybrany Organ prowadzący w Gminie).

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we Wniosku informacje.

Rola Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu Wniosku poprzez usługę Internet Banking do Organu prowadzącego w Gminie. Na wskazany we Wniosku adres e-mail otrzymuje się od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego Wniosku.

Organ prowadzący w Gminie, np. GOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej będzie wypłacać świadczenia w ramach programów  „Rodzina 500+” i „Dobry Start 300+”.