Strona Główna

Promocja kredyt mieszkaniowy

 1. Brak minimalnej kwoty kredytu,
 2. Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od:
 • celu kredytowania i kosztu realizacji przedsięwzięcia;
 • oceny zdolności kredytowej;
 • wartości proponowanego zabezpieczenia.
 1. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 2. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy:

 WIBOR 3M (średnia za ostatni m-c kwartału) + 2,5%*  marża Banku w stosunku rocznym,

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, wysokość marży Banku jest elementem decyzji kredytowej i jest stała w całym okresie kredytowania. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym. Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.

 1. Prowizja od udzielonego kredytu - 2%
 2. Okres kredytowania wynosi:
 • do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej oraz modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • do 30 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania
 1. Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach.
 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami może być dokonywana miesięcznie lub kwartalnie
 3. Zabezpieczenie – hipoteka lub inna forma stosowaną przez bank.

*Oprocentowanie promocyjne dotyczy kredytów udzielanych w okresie 19.04.2021 r. – 31.10.2021 r.

RRSO wynosi 2,951061 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu:
2,71 % w skali roku – wyliczone jako suma stopy referencyjnej (stopa zmienna kwartalnie WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 2,50%. Raty miesięczne malejące (równa rata kapitałowa i malejąca rata odsetkowa), największa rata kredytu (kapitałowa i odsetkowa): 1 688,12 PLN. Liczba rat do spłaty 300. Całkowity koszt kredytu 108 773,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 102 704,40 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 000 PLN, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych PCC – 19,00 zł, zezwolenie banku na wykreślenie hipoteki – 50,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 408 773,40 PLN.

W przypadku zabezpieczenia kredytu w formie nieodwołalnego w całym okresie kredytowania pełnomocnictwa do rachunku, całkowity koszt kredytu wyniesie 110 278,40 PLN (w całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta), RRSO 2,988074 %. Całkowita kwota do zapłaty 410 278,40 PLN.

RRSO dla innych kwot kredytu, okresów oraz prowizji mogą się różnić.

Ryzyko stopy procentowej  – stopa procentowa to inaczej cena pieniądza na rynku. Miesięczna rata kredytu składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa część raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości stopy procentowej.