Kredyt inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

  Kredytem inwestycyjnym sfinansujesz:

  • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia, przeznaczonych do produkcji rolnej,
  • zakup środków transportu,
  • zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
  • zakup gruntów rolnych,
  • budowę, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
  • środki obrotowe ściśle związane z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • udzielenie kredytu jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej osoby składającej wniosek o kredyt,
  • wymagany wkład własny, kredyt może być udzielony do wysokości 80% kosztów,
  • w indywidualnych przypadkach warunki kredytu mogą być dostosowane do charakteru realizowanej inwestycji,
  • okres kredytowania – do 15 lat, w przypadku kredytów na cele budowlane nawet do 20 lat,
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach,
  • spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami może być dokonywana miesięcznie lub kwartalnie