Kredyt dla posiadaczy rachunków

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu następujące warunki:

  • posiada w Banku rachunek co najmniej 6 miesięcy,
  • posiada dobrą, znaną Bankowi sytuację ekonomiczno-finansową,
  • posiada zdolność kredytową;
  • wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje (maksymalne opóźnienia nie przekraczają 30 dni).

  Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.

  Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest do wysokości 300% średniomiesięcznych obrotów w rachunku bieżącym Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku.

  Przy nawiązywaniu współpracy z nowym Klientemdopuszcza się ustalenie kwoty kredytu w oparciu o historię lub zaświadczenie o obrotach na rachunku bieżącym Klienta w innym banku.

 • Oprocentowanie stałe - 8,2 % w skali roku.

  Pracownik Banku ustalając wysokość oprocentowania uwzględnia następujące warunki spełniane przez Klienta oraz pomniejsza maksymalne oprocentowanie o przedstawione punkty procentowe:

  Klient posiada rachunek czynny bieżący od 5 lat – 0,5 pp.,

  Kwota kredytu >= 2 000 000,00 PLN – 2 pp.,

  Kwota kredytu >= 1 000 000,00 PLN – 1,5 pp.,

  Kwota kredytu >= 500 000,00 PLN – 1 pp.,

  Kwota kredytu >= 300 000,00 PLN – 0,5 pp.,

  Zabezpieczenie hipoteczne kredytu – 0,5 pp.,

  Minimalne oprocentowanie 5,5% musi zostać zachowane.