KREDYT REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym – odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu określonej w umowie kredytu.

Kredyt przeznaczony jest dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w oparciu o kartę podatkową;
 • zewnętrznych i wewnętrznych.

Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta.

Warunki

 • Kredyt rewolwingowy udzielany jest w PLN.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
 • Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca musi posiadać rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu oraz dostarczyć opinie bankową o wysokości obrotów z rachunków prowadzonych w innym bankach z okresu ostatnich 6 miesięcy;
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży Banku.
 • Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
 • Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca w okresach miesięcznych.

Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej