Kredyt rewolwingowy

 • Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym – odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu określonej w umowie kredytu.

  Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;
  • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta.
  • Kredyt rewolwingowy udzielany jest w PLN.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.
  • Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
  • Wnioskodawca musi posiadać rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu oraz dostarczyć opinie bankową o wysokości obrotów z rachunków prowadzonych w innym bankach z okresu ostatnich 6 miesięcy.
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży Banku.
  • Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
  • Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca w okresach miesięcznych