Kredyt obrotowy

  • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy:

    • wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
    • kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (do 3 lat), w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy (powyżej 3 lat);
    • kredyt wymaga udokumentowania celowości wykorzystania.
  • Oprocentowanie kredytu wg stopy stałej – 8,5 % w stosunku rocznym.