Kredyt inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

  Kredytem inwestycyjnym sfinansujesz:

  • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia,
  • zakup środków transportu,
  • zakup budynków lub budowli służących do prowadzonej działalności,
  • zakup gruntów pod inwestycję,
  • budowę, przebudowę, modernizację, remont budynków lub budowli służących do wykonywanej działalności,
  • środki obrotowe ściśle związane z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

  · kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach,

  · spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami może być dokonywana miesięcznie lub kwartalnie

  • wymagany wkład własny, kredyt może być udzielony do wysokości 80% kosztów,
  • w indywidualnych przypadkach warunki kredytu mogą być dostosowane do charakteru realizowanej inwestycji,
  • okres kredytowania – do 15 lat, w przypadku kredytów na cele budowlane nawet do 20 lat,
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
  • udzielenie kredytu jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej osoby składającej wniosek o kredyt,