Kredyt dla posiadaczy rachunku

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu następujące warunki:

  • posiada w Banku rachunek co najmniej 6 miesięcy,
  • posiada dobrą, znaną Bankowi sytuację ekonomiczno-finansową,
  • posiada zdolność kredytową;
  • wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje (maksymalne opóźnienia nie przekraczają 30 dni).

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest do wysokości 300% średniomiesięcznych obrotów w rachunku bieżącym Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku.

Przy nawiązywaniu współpracy z nowym Klientemdopuszcza się ustalenie kwoty kredytu w oparciu o historię lub zaświadczenie o obrotach na rachunku bieżącym Klienta w innym banku.