SMS Banking

  1. Usługa SMS zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem
  2. Za pośrednictwem systemu SMS Posiadacz rachunku może:
   • Uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych
   • Uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym
   • Otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady)
   • Otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku)
   • Otrzymywać hasło jednorazowe umożliwiające autoryzację dyspozycji w Internet Banking
  3. Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu SMS Banking opublikowany jest na stronie internetowej Banku
  4. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z systemu SMS Banking jest złożenie dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego.
  5. Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonu do korzystania z systemu SMS Banking
  6. Aktywacja usługi SMS Banking, podczas której posiadacz rachunku otrzyma hasło i informację z listą dostępnych poleceń następuje w siedzibie Banku.
  7. Wykonanie informacji za pośrednictwem SMS Banking wymaga sformatowania odpowiedniej treści wiadomości (komendy SMS) na wskazany przez Bank numer telefonu.
  8. Szczegółowy wykaz komend Posiadacz otrzymuje podczas aktywacji usługi
  9. Usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy rachunku lub złożenia rezygnacji ze świadczenia tej usługi.
  10. Usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  11. Za usługę SMS Banking Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat