Kredyt wygodny

    • Kredyt może być udzielany osobom fizycznym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
    • Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 1.000,- złotych.
    • Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 30.000,- złotych i nie może przekraczać 10-krotności miesięcznego dochodu netto ustalonego w oparciu o średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy.
    • Kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy.
    • Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej. Stopa procentowa wynosi 7,20%.