Polityka informacyjna

§ 1

1.      Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

2.      Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1)      Strategię zarządzania ryzykiem;

2)      opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;

-        zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami

-        opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka

-        przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

3)      zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku

4)      informacje ilościowe dotyczące zmiennych składników wynagradzania kadry kierowniczej

5)      inne informacje określone w Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.

3.      Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

4.      Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Stanowisko audytu wewnętrznego.

5.      Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

6.      Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Węgrowie, ul. Gdańskiej 10, w pokoju Głównego Księgowego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.

§ 2

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej .

 

Polityka Informacyjna 

 

Polityka Informacyjna Dotycząca Adekwatności Kapitałowej

 

Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń

 

Strategia Zarządzania Ryzykiem operacyjnym

 

Strategia zarządzania ryzykiem

 

Schemat organizacyjny 

 

Bilans

 

Oświadczenie o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego

 

Informacja Dodatkowa

 

Rachunek przepływów pieniężnych

 

Rachunek zysków i strat

 

Opinia niezależnego biegłego